Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Joolsdesign sluit met haar opdrachtgevers voor het uitvoeren van een of meerdere opdrachten in verband met het ontwerpen of aanpassen van interieur of meubelen, dit in de ruimste zin van het woord.
1.2 Als de opdrachtgever algemene inkoop- of andere voorwaarden van toepassing wenst te verklaren, gelden die alleen indien en voor zover die voorwaarden of bepalingen daaruit niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid van bepalingen zijn de voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.
1.3 Als bepaalde bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn om welke reden dan ook, zullen de overige bepalingen in ieder geval in stand blijven. Bovendien zullen de bepalingen die niet van toepassing zouden zijn zoveel mogelijk naar hun aard en strekking door partijen worden nageleefd.

Artikel 2 – Totstandkoming van een opdrachtovereenkomst

2.1 Opdrachten tussen Joolsdesign en een opdrachtgever kunnen alleen schriftelijk tot stand komen. Een opdrachtaanvraag van een opdrachtgever zal daarom door Joolsdesign schriftelijk worden bevestigd. Indien de bevestiging van de opdracht onjuist of onvolledig is, is de opdrachtgever gehouden binnen 7 dagen na de dagtekening van de bevestigingsbrief van Joolsdesign die onjuistheid of onvolledigheid schriftelijk te melden aan Joolsdesign. Indien dat niet is gebeurd, geldt de bevestiging van Joolsdesign als hetgeen opdrachtgever en Joolsdesign zijn overeengekomen.
2.2 Joolsdesign kan een schriftelijke offerte uitbrengen. Die offerte is niet langer dan één maand na de dagtekening van de offerte geldig en komt daarna automatisch te vervallen. De offerte is alleen bindend voor beide partijen indien Joolsdesign na aanvaarding door de opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, tenzij Joolsdesign op verzoek van de opdrachtgever al een aanvang maakt met de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden. In dat geval geldt de offerte als aanvaard en zal de opdracht conform die offerte worden uitgevoerd.
2.3 Indien Joolsdesign op verzoek van de opdrachtgever aanvullende werkzaamheden verricht die niet expliciet in de offerte of opdrachtovereenkomst zijn opgenomen, kan Joolsdesign voor die werkzaamheden een aanvullende betaling verlangen. Joolsdesign heeft het recht om die werkzaamheden op te schorten totdat over de aanvullende werkzaamheden en de betaling daarvan duidelijke aanvullende afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.
2.4 De opdrachtgever zal op verzoek van Joolsdesign alle informatie en stukken afgeven die Joolsdesign nodig heeft voor de goede uitvoering van de opdracht. Wanneer de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt doordat de noodzakelijke stukken of gegevens niet of te laat worden aangeleverd aan Joolsdesign, kan Joolsdesign niet aansprakelijk worden gehouden voor de vertraging in de uitvoering van de opdracht of het verstrekken van het advies.
2.5De klachttermijn over het resultaat van de opdracht is in tijd beperkt. Klachten moeten uiterlijk binnen tien dagen nadat de opdracht is afgerond bij Joolsdesign schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Joolsdesign zal klachten die daarna worden ingediend niet meer in behandeling hoeven nemen.

Artikel 3 – Inschakelen van derden

3.1 Als er derden moeten worden ingeschakeld bij de uitvoering van opdrachten, worden die derden door de opdrachtgever ingeschakeld. Joolsdesign zal niet als opdrachtgever optreden. Joolsdesign kan wel bemiddelen tussen de opdrachtgever en een derde en eventueel offertes opvragen. Bij aanvaarding door de opdrachtgever van een offerte zal echter de opdrachtgever ook de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich nemen. Voor zover de derde meent dat hij een overeenkomst heeft gesloten met Joolsdesign, zal de opdrachtgever gehouden zijn Joolsdesign volledig te vrijwaren.
3.2 Indien in een begroting kosten van derden zijn opgenomen, zullen die kosten slechts indicatief zijn. Joolsdesign kan niet gehouden worden aan begrote kosten van derden in de begroting.

Artikel 4 – Rechten van intellectuele eigendom, licentie

4.1 Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals het modelrecht en auteursrecht, van alle ontwerpen, tekeningen en dergelijke die Joolsdesign maakt in opdracht van opdrachtgever of derden, blijven eigendom van Joolsdesign. De opdrachtgever verkrijgt voor de in zijn opdracht gemaakte tekeningen, ontwerpen etc. een licentie indien en voor zover de opdrachtgever ook de overeengekomen prijs volledig en tijdig betaalt.
4.2 Indien de opdrachtgever ontwerpen, tekeningen etc. van Joolsdesign waarop hij een licentie heeft verkregen op enige wijze openbaar wenst te maken, zal hij daarvoor eerst toestemming moeten krijgen van Joolsdesign. Joolsdesign kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, zoals het noemen en/of nadrukkelijk zichtbaar voeren van naam en logo van Joolsdesign.
4.3 Indien de opdrachtgever ten aanzien van enige verplichting tot betaling van een overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan, de eventueel vervallen buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten van incasso daarbij inbegrepen, jegens Joolsdesign in gebreke blijft, heeft Joolsdesign het onherroepelijke en niet te beperken recht om alle aan de opdrachtgever verstrekte licenties op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat zij daartoe enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 Bij vaste prijsafspraken kan Joolsdesign betaling vooruit wensen. Indien Joolsdesign werkt op basis van een offerte met de mogelijkheid van meerwerk, kan zij verlangen dat een deel van de offerte vooruit wordt betaald. Zolang die vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan uitblijft, mag Joolsdesign haar werkzaamheden opschorten zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt jegens de opdrachtgever.
5.2 Betaling van de overeengekomen prijs zal gebeuren op de door Joolsdesign aangegeven wijze en binnen de op de factuur opgegeven termijn. Alleen indien op de factuur of in de opdrachtbevestiging geen betalingstermijn is opgenomen, geldt een standaard betalingstermijn van dertig dagen. Indien de opdrachtgever te laat of op onjuiste wijze betaalt, zal deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Joolsdesign zal in dat geval incassokosten en wettelijke rente in rekening kunnen brengen.
5.3 De opdrachtgever kan geen betaling achterhouden (opschorten) of de betaling verrekenen, ook niet wanneer Joolsdesign naar de mening van de opdrachtgever haar werk niet goed of niet volledig heeft gedaan.
5.4 Indien en voor zover Joolsdesign in opdracht van opdrachtgever of ter uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever zaken koopt en doorverkoopt aan opdrachtgever, zal zij de eigenaar blijven van die zaken totdat zij alle door de opdrachtgever verschuldigde betalingen heeft ontvangen.

Artikel 6 – Einde van de overeenkomst

6.1 Zowel opdrachtgever als Joolsdesign zijn gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds opzegt dan wel ontbindt op grond van niet aan Joolsdesign toe te rekenen redenen of omstandigheden, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn toch de tot op dat moment gemaakte kosten aan Joolsdesign te vergoeden, daarbij inbegrepen de tot dan toe gemaakte en onbetaald gebleven uren. Indien tussen Joolsdesign en opdrachtgever geen prijs per uur is overeengekomen maar een vaste prijs, zal de opdrachtgever gehouden zijn die overeengekomen prijs te voldoen.
6.2 Joolsdesign is in ieder geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever:
a. zonder geldige reden de gevraagde en voor de uitvoering van de opdracht naar de mening van Joolsdesign noodzakelijke stukken en/of informatie niet aan Joolsdesign aanlevert;
b. na schriftelijke ingebrekestelling verzuimt de overeengekomen betalingen tijdig en volledig te doen;
c. Indien de opdrachtgever failliet gaat, aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien op de opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
d. er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de opdrachtgever tijdelijk of blijvend niet in staat zal zijn om de betalingsverplichtingen jegens Joolsdesign na te komen.
6.3 Bij einde van de overeenkomst wegens een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel om enige andere reden die voor rekening en risico van de opdrachtgever dient te komen, vervallen alle eventueel aan opdrachtgever reeds verstrekte licenties. De reeds geleverde zaken en/of tekeningen, maquettes en/of (werk)tekeningen dienen op eerste verzoek aan Joolsdesign te worden teruggegeven.
6.4 Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een aan Joolsdesign toe te rekenen reden, zal de aansprakelijkheid van Joolsdesign op grond van die ontbinding beperkt zijn tot de tot dan toe door de opdrachtgever aan Joolsdesign betaalde vergoedingen voor haar diensten. Indien en voor zover die vergoedingen (deels) zijn betaald als vergoeding voor aan opdrachtgever geleverde zaken zal de opdrachtgever slechts recht hebben op vergoeding van die zaken nadat die zaken in goede, oorspronkelijke staat aan Joolsdesign zijn teruggeleverd.

Artikel 7 – Vrijwaring en aansprakelijkheid

7.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door Joolsdesign een fout wordt gemaakt waardoor de opdrachtgever aantoonbare vermogensschade heeft geleden, zal Joolsdesign slechts aansprakelijk zijn voor die schade tot ten hoogste het totale, door de opdrachtgever reeds aan Joolsdesign betaalde bedrag, tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van Joolsdesign een hogere vergoeding uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot die uitkering, vermeerderd met het eigen risico van Joolsdesign. Indien de vermogensschade van de opdrachtgever kan worden verholpen doordat Joolsdesign bepaalde werkzaamheden opnieuw uitvoert kan Joolsdesign naar eigen keuze ofwel die werkzaamheden alsnog uitvoeren, ofwel de redelijke schade vergoeden. Indien Joolsdesign de werkzaamheden opnieuw (deels) wenst uit te voeren dient opdrachtgever haar daartoe toe te laten en alle medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever dat nalaat vervalt van rechtswege diens recht op schadevergoeding.
7.2 Joolsdesign kan niet aansprakelijk zijn voor schade die wordt toegebracht door derden die door derden aan de opdrachtgever worden toegebracht, ook niet wanneer die derden werkzaamheden uitvoerden die voor de voltooiing van de opdracht door Joolsdesign noodzakelijk waren.
7.3 Joolsdesign is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen door of in het materiaal dat door de opdrachtgever aan Joolsdesign is verstrekt;
b. afwijkingen in kleur, vorm of formaat, van geleverde zaken, schilderwerk, geleverde diensten en overige overeengekomen werkzaamheden ten aanzien van vooraf getoonde voorbeelden. Alle door Joolsdesign getoonde voorbeelden zijn geheel vrijblijvend;
c. fouten van derden die in opdracht van of op verzoek van opdrachtgever aanwijzingen van Joolsdesign hebben gevolgd bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of de levering van overeengekomen zaken;
d. gebreken in offertes of begrotingen van derden.

Artikel 8 – Overige bepalingen

Op de tussen opdrachtgever en Joolsdesign is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter te Utrecht met uitsluiting van anderen bevoegd van het geschil kennis te nemen.

over Joolsdesign

quotesFlexibele houding, korte lijnen, snel schakelen! Dat is het succes van Joolsdesign!

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.